Gizlilik Politikas?

Gizlilik Heraeus’ta yüksek ?neme sahiptir. Bu nedenle ki?isel verileri sadece yasal hükümler ?er?evesinde ve uygun teknik ve organizasyonel veri güvenli?i ?nlemlerini dikkate alarak i?liyoruz.

1 Genel Bilgiler

1.1 Sorumlulu?un hedefi

(1) Bu gizlilik politikas? kullan?c?lar?, online sunumumuz ve bununla ba?lant?l? web siteleri, fonksiyonlar? ve i?erikleri dahilinde (bundan sonra birlikte “Online Sunum” veya “web sitesi” olarak an?lacakt?r) ki?isel verilerinizin i?lenme türü, kapsam? ve amac? hakk?nda ayd?nlatmaktad?r. Gizlilik politikas? kullan?lan domainler, sistemler, platformlar ve online sunumun yürütüldü?ü (?rn. masaüstü veya mobil) cihazlardan ba??ms?z olarak ge?erlidir. Bu gizlilik politikas? e-commerce webshoplar i?in ge?erli de?ildir. Bunlar?n ilgili web sitelerinde bulabilece?iniz kendi gizlilik politikalar? vard?r.

(2) Online sunumun sunucusu ve veri koruma hukuku bak?m?ndan sorumlu olan Heraeus Holding GmbH, Heraeusstra?e 12-14, 63450 Hanau, Almanya’d?r (bundan sonra “Sunucu”, “biz” veya “bizi” olarak an?lacakt?r). Hakk?m?zdaki di?er bilgiler ve ileti?im imkanlar? i?in künyemize bak?n.

(3) Online sunum Heraus grubunun tüm yasal birimleri i?in sunulmaktad?r. Kullan?c?lar ayr?nt?l? bilgiyi ilgili alt sitelerde linklenmi? olan künyelerde bulabilir.

(4) Veri koruma uzman?m?za a?a??daki E-posta adresi üzerinden eri?ilebilir: dataprotection@heraeus.com .

(5) “Kullan?c?” kavram?, online sunumumuzun tüm mü?terileri ve onlar?n ?al??anlar?n? ayr?ca ziyaret?ilerini kapsar. “Kullan?c?” gibi kavramlar cinsiyetten ba??ms?z olarak anla??lmal?d?r.

1.2 Yasal dayanaklar

Ki?isel verileri a?a??daki yasal dayanaklar? temel alarak topluyor ve i?liyoruz:

a. Onay Madde 6 paragraf (1) nokta a veri korumas? temel düzenlemesi (DSGVO). Onay, etkilenen ki?i taraf?ndan, ilgili olay i?in haberdar bir ?ekilde ve a??k bir ?ekilde verilen, a??klama veya sair a??k?a anla??l?r onay beyan eden ve onunla etkilenen ki?inin, kendini ilgilendiren ki?isel verilerin i?lenmesini kabul etti?ine dair her türlü r?za beyan?d?r.

b. S?zle?menin yerine getirilmesi i?in gereklilik veya haz?rl?k ?nlemlerinin ger?ekle?tirilmesi i?in madde 6 paragraf (1) nokta b DSGVO, bunun anlam? veriler, kullan?c?ya kar?? s?zle?meden do?an yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz i?in gereklidir veya biz verilere, kullan?c? ile bir s?zle?me sonu?land?rmak i?in ihtiya? duyar?z.

c. Madde 6 paragraf (1) nokta c DSGVO’ya istinaden yasal bir yükümlülü?ün yerine getirilmesi i?in i?leme, bunun anlam? bir yasa veya sair yükümlülükler nedeni ile verilerin i?lenmesinin zorunlu olmas?d?r.

d. DSGVO madde 6 paragraf (1) nokta f’ye istinaden me?ru ilgilerin korunmas? amac? ile i?leme, bunun anlam?, kullan?c?lar?n ilgilerinin veya temel hak ve ?zgürlüklerinin ki?isel verilerin korunmas?n? gerektirecek me?ru ilgileri a??r basmad?k?a, i?lemenin bizim veya ü?üncü ?ah?slar?n me?ru ilgilerinin korunmas? i?in gerekli oldu?udur.

1.3 ?lgili ki?ilerin haklar?

(1) Bilgi edinme hakk?: Kullan?c?lar, DSGVO madde 15’e istinaden kendileri ile ilgili verilerin i?lenip i?lenmedi?i konusunda bir onay talep edebilir. E?er bu ger?ekle?mi?se, kullan?c?lar i?lenen bilgiler hakk?nda ücretsiz bilgi alma hakk?na sahiptir.

(2) Onay beyan?n?n iptali hakk?: Ki?isel verilerin i?lenmesi bir onaya istinaden ger?ekle?iyorsa, DSGVO madde 7’ye g?re kullan?c?lar bu onay? her zaman geri alma hakk?na sahiptir.

(3) ?tiraz hakk?: Ki?isel verilerin i?lenmesi ?irketimizin me?ru ilgisi nedeni ile gerekli oldu?u sürece kullan?c?lar DSGVO madde 21’e istinaden her zaman i?lemeye kar?? itiraz edebilir.

(4) Silme hakk?: Kullan?c?lar onaylar?n? iptal etmi?se, ki?isel verilerinin i?lemesine kar?? itirazda bulunmu?sa (ve i?leme i?in ?ncelikli me?ru nedenler bulunmuyorsa), ki?isel verilerinin i?lenme amac? i?in art?k ihtiya? duyulmuyorsa, gerekli yasal yükümlülük yoksa veya yasa d??? olarak i?lendiyse, DSGVO madde 17’ye istinaden ki?isel verilerinin silinmesini talep etme haklar? vard?r.

(5) Düzeltme hakk?: Ki?isel veriler yanl?? i?lendiyse, kullan?c?lar?n DSGVO madde 16’ya istinaden bu verilerin derhal düzeltilmesini isteme hakk? vard?r.

(6) ??lenmenin s?n?rland?r?lmas? hakk?: DSGVO madde 18 gerekliliklerine istinaden kullan?c?lar?n ayr?ca ki?isel verilerinin i?lenmesinin k?s?tlanmas?n? talep etme hakk? vard?r.

(7) Veri iletilebilirli?i hakk?: DSGVO madde 20’ye istinaden kullan?c?lar ilettikleri ki?isel verileri, yap?land?r?lm?? ve makine taraf?ndan okunabilecek formatta elde etme hakk?na sahiptir.

(8) ?ikayet hakk?: DSGVO madde 77’ye istinaden kullan?c?lar?n yetkili denetim makam?nda ?ikayette bulunma hakk? vard?r.

1.4 Verilerin silinmesi

(1) Bizde kay?tl? veriler, ama?lar? do?rultusunda art?k ihtiya? duyulmad?klar? andan itibaren, e?er silmeye kar?? yasal saklama yükümlülü?ü olmad??? sürece derhal silinir. Biz gereklili?i her iki y?lda bir denetleriz.

(2) Kullan?c?lar?n verileri, bunlar i?in yasal ge?erli ba?ka nedenlerden dolay? silinmedi?i takdirde, i?lenmeleri s?n?rland?r?l?r. Bunun anlam? bu veriler bloke edilir ve ba?ka ama?lar i?in i?lenmez. Bu ?rn. ticaret veya vergi hukuku nedenleri ile saklanmak zorunda olan kullan?c? verileri i?in ge?erlidir.

1.5 Güvenlik ?nlemleri

(1) Veri koruma yasalar?na uyuldu?unu ve bizim taraf?m?zdan i?lenmi? olan verilerin tesadüfi veya kasten manipüle edilmesi, kayb?, zarar g?rmesi veya yetkisiz ki?ilerin eri?iminden korumak amac? ile son teknoloji standartlar? gere?ince tüm organizasyonel ?nlemleri al?r?z.

(2) Güvenlik ?nlemleri aras?nda ?zellikle verilerin kullan?c?n?n taray?c?s? ve bizim sunucumuz aras?ndaki ?ifreli aktar?m? say?labilir.

1.6 Verilerin ü?üncü ?ah?slara ve sunuculara verilmesi

(1) ü?üncü ki?ilere iletim sadece yasal y?nergeler ?er?evesinde ger?ekle?ir. Biz kullan?c?lar?n verilerini sadece, bunlar?n ?rn. faturaland?rma amac? ile gerekli olmas? veya kullan?c?lara kar?? s?zle?melerden do?an veya yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek i?in ü?üncü ?ah?slara aktar?r?z.

(2) Hizmetlerimizi yerine getirmek i?in alt yükleniciler g?revlendirdi?imiz takdirde, gerekli yasal i?lemleri ve ki?isel verilerin ge?erli yasal düzenlemeler gere?ince güvenli?i i?in tüm teknik ve organizasyonel ?nlemleri al?r?z.

(3) Bu gizlilik politikas? ?er?evesinde ü?üncü ?ah?s sa?lay?c?lardan (bundan sonra topluca “ü?üncü sa?lay?c?lar” olarak an?lacakt?r) i?erikler, aletler veya sair ara?lar kullan?ld?k?a ve bildirdikleri merkezleri ü?üncü bir ülkede bulunuyorsa, ü?üncü sa?lay?c?lar?n merkezinin bulundu?u ülkelere bir veri transferinin ger?ekle?ece?i varsay?lmal?d?r.

(4) ü?üncü ülkeler olarak DSGVO’nun do?rudan ge?erli bir yasa olmad???, bunun anlam? temel olarak AB veya Avrupa Ekonomik alan? d???ndaki ülkeler anla??lmal?d?r. Verilerin ü?üncü ülkelere aktar?m? ya uygun bir veri koruma seviyesi, kullan?c?lar?n onay? veya sair bir yasal onay mevcut ise ger?ekle?ir.

2 ?erezler ve menzil ?l?ümü

2.1 Genel Bilgiler

(1) ?erezler, web sunucular?m?z veya ü?üncü ?ah?slar?n web sunucular? taraf?ndan kullan?c?n?n web taray?c?s?na aktar?lan ve orada daha sonraki bir ?a?r? i?in kaydedilen bilgilerdir. ?erezler, kü?ük dosyalar veya ba?ka bilgi kay?t türlerinden olabilir. Anonimle?tirilmi? menzil ?l?ümü ?er?evesinde ?erez kullan?m? hakk?nda kullan?c?lar bu gizlilik politikas? ?er?evesinde bilgilendirilir.

(2) Kullan?c?lar internet sunumumuzdaki ?erezler hakk?ndaki detayl? bilgileri ?erez bilgi sayfam?zda bulabilir (bak?n?z http://www.3lixia.site/en/group/heraeus_group/cookie.html).

(3) Gerekli olmayan ?erezleri sadece e?er a??k?a onay verdiyseniz kullan?ma sokar?z (Opt-In). Kullan?c?lar ayr?ca ?erezlerin bilgisayarlar?na kaydedilmesini istemezse, taray?c?lar?n?n sistem ayarlar?nda gerekli opsiyonu deaktive edebilir. Kay?tl? ?erezler taray?c?n?z?n sistem ayarlar?nda silinebilir. ?erezlerin ?nlenmesi bu online sunumda fonksiyon k?s?tlamalar?na neden olabilir.

2.2 ?tiraz imkanlar?

Kullan?c?lar, menzil ?l?ümü ve reklam ama?lar?na y?nelik ?erezlere, a? reklamlar? giri?iminin deaktivasyon sayfas? üzerinden ( http://optout.networkadvertising.org/ ) ve ek olarak ABD Amerikan ?ngilizcesi web sitesi ( http://www.aboutads.info/choices ) veya Avrupa web sitesi ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ) üzerinden itiraz edebilir.

3 Somut Veri ??lemeleri

3.1 Eri?im verilerinin toplanmas?

(1) Online sunumumuzun kullan?m?nda kullan?c?n?n taray?c?s? taraf?ndan otomatik olarak bilgiler bize iletilir; bunlar?n aras?nda g?rüntülenen web sitesinin ad?, dosya, ?a?r?n?n tarih ve saati, aktar?lan veri miktar?, ba?ar?l? ?a?r? hakk?nda bilgi, versiyonu ile birlikte taray?c? tipi, kullan?c?n?n i?letim sistemi, referans URL (?ncesinde ziyaret edilen sayfa), IP adresi ve sorgu yapan servis sa?lay?c?.

(2) Bu bilgilerin i?lenmesi teknik olarak gereklidir ve madde 6 paragraf (1) nokta f DSGVO’ya istinaden i?lemenin güvenli?inin sa?lanmas? amac? ile ger?ekle?ir (?rn. siber sald?r?lar?n savunulmas? ve a???a ??kar?lmas? i?in).

(3) Bilgiler ba?lant?n?n sona erdirilmesinden 4 hafta sonra, ba?ka bir deyi?le online sunumun kullan?m?ndan sonra, ba?ka saklama yükümlülükleri bulunmuyorsa otomatik olarak silinir.

(4) Verilerin toplanmas? ve verilerin log dosyalar?na kaydedilmesi, online sunumun ger?ekle?tirilmesi i?in kesinlikle gereklidir. Bu nedenle kullan?c? taraf?ndan silme, itiraz veya düzeltme imkan? bulunmaz.

3.2 ?leti?im kurulmas?

(1) Bizimle ileti?ime ge?ildi?inde (ileti?im formu veya E-posta ile), kullan?c?n?n verileri, ileti?im talebinin i?lenmesi ve tamamlanmas? i?in i?lenir.

(2) Kullan?c?lar?n bilgileri Customer-Relationship-Management sistemlerimizden ("CRM Sistemleri") kaydedilebilir. Verilerin i?lenmeye devam edilmesinin yasal dayana??, bir i? sonu?land?r?lmas?n?n haz?rlanmas?d?r (Madde 6 paragraf (1) nokta b DSGVO’ya istinaden).

3.3 ?erezlerin Kullan?m?

(1) A?a??da tan?mlanm?? olan online pazarlama i?lemleri i?in ?erezlerin kullan?m?n?n yasal dayana?? madde 6 paragraf 1 nokta a DSGVO’ya istinaden kullan?c?n?n onay?d?r.

(2) Online platformun teknik i?levi i?in mutlaka gerekli olan ?erezlerin kullan?m?n?n yasal dayana?? DSGVO uyar?nca madde 6 paragraf (1) nokta f’dir. Me?ru ilgimiz, online sunumumuzun kullan?c? odakl? ve i?letmesel olarak verimli olarak i?letilmesidir.

3.4 ?erez onay a??klamalar? y?netimi

(1) Biz Cookiebot ?irketinin ?erez onay a??klamalar? y?netimi arac?n? kullan?r?z, bu Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Danimarka (bundan sonra Cookiebot olarak an?lacakt?r) firmas?n?n kay?tl? bir markas?d?r. Cookiebot, kullan?c?n?n ?erez onaylar?n? kaydetmek i?in kullan?c?n?n onay?n?n y?netimi i?in teknik olarak gerekli ?erezler (cookiebot-cookie) kullan?r. Cookiebot hi?bir ki?isel veri i?lemez.

(2) Yerle?tirilen ?erezde sadece kullan?c?n?n web sitesine giri? s?ras?nda vermi? oldu?u onaylar kaydedilir. E?er kullan?c?, onaylar? iptal etmek isterse sadece taray?c?daki ?erezi siler. E?er kullan?c? bunun sonras?nda web sitesine yeniden giri? yapt???nda yeniden ?erez onay? i?in soru ile kar??la?acakt?r.

(3) Kullan?c? taraf?ndan verilen onay? www.3lixia.site alan ad?n?n tüm web siteleri ve orada Microsoft'un firmas? olan ADX’in yard?m? ile sunulmakta olan ileti?im formlar?n?n oynat?lmas? i?in almaktay?z.

3.5 Google Tag Manager

Bunun i?in onay vermeniz durumunda Google Tag Manager kullan?r?z. Google Tag Manager, bir yüzey üzerinde web site taglerini y?netebilmemize yarayan bir ??zümdür (ve b?ylece ?rn. Google Analytics ve di?er Google Marketing hizmetlerini online sunumumuza ba?layabiliyoruz). Tag manager'in kendisi (tagleri yerle?tirmektedir) kullan?c?n?n ki?isel verilerini i?lemez. Kullan?c?n?n ki?isel verilerinin i?lenmesi konusunda Google hizmetlerinin a?a??daki bilgilendirmelerine dikkat ?ekilir. Kullan?m ilkeleri: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

3.6 Google Analytics

(1) Bunun i?in onay vermeniz durumunda, online sunumumuzu analiz etmek ve optimize etmek i?in Google Analytics, Google Ireland Limited’e (“Google”) ait olan bir web analiz hizmeti kullan?r?z. Google “?erezler” kullan?r. Bu ?erezler taraf?ndan, kullan?c?lar?n online sunumu kullanmalar? sonucunda üretilen bilgiler genelde Google’?n ?rlanda’daki bir sunucusuna iletilir ve orada kaydedilir.

(2) Google EU-U.S. Privacy Shield’de listelenmi?tir; bak?n?z https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

(3) Google bu bilgileri bizim ad?m?za kullanarak, kullan?c?lar?n bu online sunumumuzu kullan?m?n? de?erlendirmek, online sunumu dahilindeki aktiviteler hakk?nda raporlar olu?turmak ve online sunumun kullan?m? ve internet kullan?m? ile ba?lant?l? ba?ka hizmetleri bize sunmak üzere kullanacakt?r. Bu s?rada i?lenen verilerden kullan?c?lar?n takma isimli kullan?c? profilleri olu?turulabilir.

(4) Google Analytics’i sadece aktive edilmi? IP anonimle?tirmesi ile kullan?r?z. Bunun anlam?, kullan?c?lar?n IP adresi Google taraf?ndan Avrupa Birli?i veya Avrupa Ekonomik Toplulu?u anla?mas?n?n di?er üye ülkelerinden ABD’ye g?nderilmeden ?nce k?salt?l?r. Sadece istisnai durumlarda IP adresi Google’?n ABD’deki bir sunucusuna aktar?l?r ve orada k?salt?l?r.

(5) Kullan?c?n?n taray?c?s? taraf?ndan iletilen IP adresi Google’?n di?er verileri ile birle?tirilmez. Kullan?c?lar ?erezlerin kaydedilmesini taray?c? yaz?l?m? üzerindeki ilgili ayarlar? yapmak suretiyle engelleyebilir; kullan?c?lar bunun haricinde, a?a??daki linkten indirebilecekleri taray?c? eklentisini yükleyerek, ?erez taraf?ndan olu?turulan ve web sitesini kullanmalar?na dayanan verilerin (IP adresi dahil) Google’a toplanmas?n? ve bu verilerin Google taraf?ndan i?lenmesini engelleyebilir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

(6) Kullan?c?lar, Google taraf?ndan veri kullan?m? ve itirazimkanlar? hakk?ndaki di?er bilgileri Google’?n web sitelerinden edinebilir: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Partnerlerimizin web sitelerinin veya uygulamalar?n?n kullan?m?nda Google’?n veri kullan?m?“), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Reklam ama?l? veri kullan?m?”), http://www.google.de/settings/ads (“Google’?n size reklam g?sterimi yapmas? i?in kulland??? bilgileri y?netmek”).

3.7 Google Analytics ile hedef grubu olu?turma

(1) Google Analytics’i hedef grubu olu?turmak i?in Google Analytics kullan?m? i?in bize onay vermeniz durumunda, Google’?n reklam hizmetleri ve partnerleri taraf?ndan olu?turulan ilanlar?n, sadece online sunumumuza ya ilgi g?stermi? olan belirli ?zellikleri (?rn. ziyaret ettikleri web siteleri arac?l??? ile belli konu veya ürünlere ilgi g?steren) olan Google’a iletti?imiz kullan?c?lara (“Remarketing” veya “Google Analytics Audiences” olarak adland?r?l?r) g?stermek i?in kullan?r?z. Remarketing Audiences yard?m? ile ayr?ca ilanlar?m?z?n kullan?c?lar?n potansiyel ilgisini yans?tt??? da garanti etmek istiyoruz.

(2) Kullan?c?lar, Google taraf?ndan veri kullan?m? ve itirazimkanlar? hakk?ndaki di?er bilgileri Google’?n web sitelerinden edinebilir: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (“Partnerlerimizin web sitelerinin veya uygulamalar?n?n kullan?m?nda Google’?n veri kullan?m?“), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Reklam ama?l? veri kullan?m?”), http://www.google.de/settings/ads (“Google’?n size reklam g?sterimi yapmas? i?in kulland??? bilgileri y?netmek”).

3.8 Google Display & Video 360

(3) Bize onay vermeniz durumunda online pazarlama y?ntemi Google "Display & Video 360", Google reklam a??nda reklamlar? yerle?tirmek i?in kullan?r?z (?rn., arama sonu?lar?nda, videolarda, web sitelerinde vs.). Display & Video 360, ilanlar?n kullan?c?lar?n ilgileri do?rultusunda ger?ek zamanl? olarak g?sterilmesi ile ?n plana ??kmaktad?r. Bu bize reklamlar? online sunumumuz i?in ve dahilinde daha hedef odakl? g?sterme, kullan?c?lara sadece potansiyel olarak onlar?n ilgilerine uyan ilanlar? g?sterme imkan? sunar. E?er ?rn. bir kullan?c?ya daha ?nce ba?ka online sunumlar üzerinde ilgilendi?i ürünler i?in reklamlar g?sterilirse, burada “Remarketing” s?z edilir. Bu ama?lar i?in bizim ve Google reklam a??n?n aktif oldu?u ba?ka web sitelerinde do?rudan Google taraf?ndan bir kod ?al??t?r?l?r ve (Re)marketing-Tags ("Web Beacons” olarak da tan?mlanan, g?rünmez grafikler veya kodlar) web sayfas?na ba?lan?r. Bunlar?n yard?m? ile kullan?c?n?n cihaz?nda ?zel bir ?erez, ba?ka bir deyi?le kü?ük bir dosya kaydedilir (?erezlerin yerine benzeri teknolojiler de kullan?labilir). Bu dosyada kullan?c?n?n hangi web sayfalar?n? a?t???, hangi i?eriklere ilgi duydu?u ve hangi sunumlar? t?klad??? belirtilir, ayr?ca taray?c?ya ve i?letim sistemine, y?nlendiren web sitelerine ait bilgiler, ziyaret saati ve online sunumun kullan?m?na dair ba?ka veriler de yer al?r.

(4) Ayn? zamanda kullan?c?n?n IP adresi de kaydedilir, ancak Avrupa Birli?i üye ülkeleri dahilinde veya di?er Avrupa Ekonomik Alan? ülkelerinde k?salt?lm?? olarak ve sadece istisnai durumlarda tam olarak Google’?n ABD’deki sunucular?na aktar?l?p orada k?salt?l?r. Daha ?nceden aktar?lan bilgiler Google taraf?ndan ba?ka kaynaklardan bunun gibi bilgiler ile ba?lanabilir. E?er kullan?c? sonras?nda ba?ka web siteleri ziyaret ederse kendisine, kullan?c? profiline g?re uyarlanm?? olas? ilgileri temelindeki reklamlar g?sterilebilir.

(5) Kullan?c? hakk?ndaki veriler, Google reklam a?? ?er?evesinde takma adl? olarak i?lenir. Bunun anlam?, Google ?rn. kullan?c?lar?n ad? veya E-posta adresini kaydedip i?lemez, aksine ilgili verileri ?erezlere ba?l? olarak anonimle?tirilmi? kullan?c? profilleri dahilinde i?ler. Bunun anlam?, Google a?s?ndan reklamlar somut olarak kimliklendirilmemi? bir ki?i i?in y?netilip g?sterilir, bunun yerine ?erez sahibine ve bu ?erez sahibinin kim oldu?undan ba??ms?z olarak. Bu, e?er bir kullan?c?n?n Google’?n a??k?a verilerini bu anonimle?tirme olmaks?z?n i?lemesini onaylam?? olmas? durumunda ge?erli de?ildir. Google Marketing Services taraf?ndan kullan?c?lar hakk?nda toplanm?? olan bilgiler Google’a aktar?l?r ve ABD’deki Google sunucular?nda kaydedilir.

(6) Kullan?c?lar, Google taraf?ndan veri kullan?m?, ayar ve itiraz olanaklar? hakk?ndaki di?er bilgileri Google’?n gizlilik politikas?nda (https://policies.google.com/technologies/ads) ayr?ca Google taraf?ndan reklam g?sterimleri ayarlar?nda bulabilir( https://adssettings.google.com/authenticated ).

3.9 Google-Re/Marketing-Services

(1) Buna onay?n?z? vermeniz durumunda, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, ?rlanda, (“Google“) Marketing ve Remarketing hizmetlerini (k?saca “Google-Marketing-Services”) kullan?r?z.

(2) Google EU-U.S. Privacy Shield’de listelenmi?tir; bak?n?z https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

(3) Kullan?c? hakk?ndaki veriler, Google Marketing Services ?er?evesinde takma adl? olarak i?lenir. Bunun anlam?, Google ?rn. kullan?c?lar?n ad? veya E-posta adresini kaydedip i?lemez, aksine ilgili verileri ?erezlere ba?l? olarak anonimle?tirilmi? kullan?c? profilleri dahilinde i?ler. Bunun anlam?, Google a?s?ndan reklamlar somut olarak kimliklendirilmemi? bir ki?i i?in y?netilip g?sterilir, bunun yerine ?erez sahibine ve bu ?erez sahibinin kim oldu?undan ba??ms?z olarak. Bu, e?er bir kullan?c?n?n Google’?n a??k?a verilerini bu anonimle?tirme olmaks?z?n i?lemesini onaylam?? olmas? durumunda ge?erli de?ildir. Google Marketing Services taraf?ndan kullan?c?lar hakk?nda toplanm?? olan bilgiler Google’a aktar?l?r ve ABD’deki Google sunucular?nda kaydedilir.

(4) Bizim taraf?m?zdan kullan?lan Google Marketing Services aras?nda online reklam program? “Google AdWords” say?labilir. Google AdWords durumunda, her AdWords mü?terisi ba?ka bir “d?nü?türme ?erezi” elde eder. ?erezler b?ylece AdWords mü?terilerinin web sitesi üzerinden izlenemez. ?erez yard?m? ile toplanan bilgiler, Conversion Tracking’e karar vermi? olan AdWords mü?terileri i?in d?nü?türme istatistikleri olu?turmak i?in kullan?l?r. AdWords mü?terileri, ilanlar?na t?klayan ve bir Conversion Tracking Tag’? ile donat?lm?? bir siteye y?nlendirilen kullan?c?lar?n toplam say?s?n? ??renir. Ancak bunlar, kullan?c?lar?n kimliklerinin belirlenebilece?i hi?bir bilgi elde etmez.

(5) Google Marketing Services “Display & Video 360” temeline dayal? olarak ü?üncü ?ah?slar?n reklam ilanlar?n? ba?layabiliriz. Display & Video 360, Google ve partner web sitelerinin, kullan?c?lar?n bu veya internet üzerindeki ba?ka web sitelerini ziyareti temelinde reklamlar?n g?sterimini mümkün k?lan ?erezler kullan?r.

(6) Kullan?c?lar, Google taraf?ndan pazarlama ama?lar? ile veri kullan?m? hakk?ndaki di?er bilgileri genel bak?? sayfas?nda bulabilir: https://www.google.com/policies/technologies/ads , Google’?n gizlilik politikas?na buradan https://www.google.com/policies/privacy eri?ilebilir.

(7) E?er kullan?c?lar Google Marketing Services üzerinden ilgiye dayal? reklamlar? reddetmek isterse, Google taraf?ndan verilen Opt Out imkanlar?n? kullanabilir: http://www.google.com/ads/preferences .

3.10 Google reCAPTCHA

(1) Bu web sitesinde Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, ?rlanda (“Google”) reCAPTCHA hizmetini de kullan?r?z. Bu fonksiyon ?zellikle, bir giri?in bir do?al ?ah?s taraf?ndan m? yap?ld??? veya k?tüye kullan?larak makine ve otomatik i?leme ile ger?ekle?tirildi?inin ay?rt edilmesine yarar.

(2) Bu hizmet IP adresi ve gerekti?inde Google taraf?ndan reCAPTCHA hizmeti i?in gerekli olan ba?ka verilerin Google’a iletilmesini kapsar ve madde 6 paragraf 1 nokta f DSGVO’ya istinaden internetteki ki?isel sorumlulu?un tespiti ve k?tüye kullan?m ile spam’in ?nlenmesi hakk?ndaki me?ru ilgimiz do?rultusunda ger?ekle?ir. Google reCAPTCHA’n?n kullan?m? ?er?evesinde ki?isel verilerin Google LLC.’nin ABD’deki sunucular?na iletimi ger?ekle?ebilir.

(3) Google LLC, ki?isel verilerin ABD merkezli Google LLC’ye iletimi durumu i?in AB’de ge?erli olan veri gizlili?i seviyesinin korunmas?n? sa?layan, ABD-Avrupa veri gizlili?i anla?mas? “Privacy Shield” sertifikas?na sahiptir. Güncel bir sertifika buradan g?rüntülenebilir: https://www.privacyshield.gov/list

(4) Google reCAPTCHA ve Google’?n gizlilik bilgisi hakk?ndaki di?er bilgilere a?a??daki linkler üzerinden ula?abilirsiniz: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

3.11 LinkedIn-Re/Marketing-Services

(1) Online sunumumuz dahilinde Linkedin Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, ?rlanda taraf?ndan sunulan Linkedin hizmetinin fonksiyon ve i?erikleri ba?lanabilir. Bunun i?in kullan?c?n?n bir LinkedIn hesab?na sahip olmas? durumunda, bu online sunumun i?eriklerini LinkedIn dahilinde payla?abilece?i, ?rn. resimler, videolar veya metinler ve butonlar olabilir. Yerle?tirilmi? olan LinkedIn butonuna t?klayarak LinkedIn’in kullan?m ?artlar?n? kabul etmi? olursunuz ve oraya iletilirsiniz.

(2) Linkedin’i, Linkedin’in reklam hizmetleri ve partnerleri taraf?ndan olu?turulan ilanlar?n, sadece online sunumumuza da ilgi g?stermi? olan veya belirli ?zellikleri (?rn. ziyaret ettikleri web siteleri arac?l??? ile belli konu veya ürünlere ilgi g?steren) olan? Linkedin’e iletti?imiz kullan?c?lara (“Remarketing” olarak adland?r?l?r) g?stermek i?in kullan?r?z. Linkedin yard?m? ile ayr?ca ilanlar?m?z?n kullan?c?lar?n potansiyel ilgisini yans?tt???n? da garanti etmek istiyoruz.

(3) Kullan?c?lar Linkedin platformuna üye ise Linkedin yukar?da s?ralanan i?eriklerin ve fonksiyonlar?n a??lmas?n? kullan?c?lar?n oradaki profilleri ile ili?kilendirebilir.

(4) LinkedIn EU-U.S. Privacy Shield’de listelenmi?tir; bak?n?z https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .

(5) LinkedIn hakk?ndaki di?er bilgiler gizlilik politikas?nda bulunabilir https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

(6) Kullan?c?lar e?er LinkedIn Marketing Services üzerinden kullan?c? dayal? reklamlar? reddetmek istiyorsa, LinkedIn taraf?ndan verilen Opt Out imkanlar?n? kullanabilir: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

3.12 Inxmail arac?l??? ile bülten g?nderimi

(1) Bültenin i?eri?i: Biz bülten, davetiyeler ve Whitepaper’lar? E-posta yolu ile (bundan sonra “Bülten” olarak an?lacakt?r) sadece al?c?lar?n onay? veya yasal bir izin ile g?ndeririz. Bültene kay?t ?er?evesinde i?erikleri somut bi?imde tan?mland??? takdirde bunlar kullan?c?n?n r?zas? i?in belirleyicidir.

(2) G?nderim servis sa?lay?c?s?: Bülten g?nderimi Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Almanya (bundan sonra “G?nderi servis sa?lay?c?s?” olarak an?lacakt?r) taraf?ndan ger?ekle?tirilir. Kullan?c?lar, g?nderi servis sa?lay?c?s?n?n gizlilik politikas?n? buradan g?rüntüleyebilir: https://www.inxmail.de/datenschutz .

(3) G?nderi servis sa?lay?c?s? bunun d???nda kendi bilgilerine istinaden bu verileri anonimle?tirilmi? formatta, bunun anlam? bir kullan?c?ya ba?l? olmaks?z?n kendi servislerini optimize etmek veya iyile?tirmek i?in kullanabilir, ?rn. bültenlerin g?nderimi ve g?rüntülenmesinin teknik optimizasyonu veya istatistiki ama?larla al?c?lar?n hangi ülkelerden geldi?ini g?rmek i?in kullanabilir. Ancak, g?nderi servis sa?lay?c?s? bültenimizin al?c?lar?n?n verilerini onlarla do?rudan irtibata ge?mek veya ü?üncü ?ah?slara aktarmak i?in kullanmaz.

(4) ?statistiki toplama ve analizler - Bültenler “web beacon” olarak adland?r?lan bir dosya ihtiva eder, bunun anlam?, bültenin a??lmas?nda g?nderi servis sa?lay?c?s?n?n sunucusuna ?a?r? yapan piksel büyüklü?ünde bir dosya. Kullan?c?lardan bu ?a?r? ?er?evesinde ?nce taray?c? ve sistemi ve de IP adresi ve ?a?r?n?n zaman? gibi teknik bilgiler toplan?r. Bu bilgiler servisin teknik veriler veya hedef gruplar? ve okuma davran??lar?n?n ?a?r? yerleri (IP adresleri yard?m? ile belirlenebilir) veya ?a?r? saatleri üzerinden servislerin teknik iyile?tirmeleri i?in kullan?l?r. ?statistiki toplamalar aras?nda ayr?ca, bültenlerin a??l?p a??lmad???, ne zaman a??ld?klar? ve hangi linklere t?kland???n?n tespiti de yer almaktad?r. Bu bilgiler ger?i teknik olarak tekil bülten al?c?lar? ile ili?kilendirilebilir, ancak ki?isel verilerin bir analizi kapat?lm??t?r ve bülten al?c?lar? hakk?ndaki bilgiler sadece toplu olarak de?erlendirilir.

(5) G?nderi servis sa?lay?c?s?n?n kullan?lmas?, istatistiki toplamalar?n ve analizlerin ayr?ca kay?t i?leminin protokollendirilmesi, onay?n?z temelinde ger?ekle?ir. ?lgimiz, hem i? ilgimize yarayan ve hem de kullan?c?lar?n beklentilerini kar??layan, kullan?c? dostu ve güvenli bir bülten sisteminin kullan?m?d?r.

(6) Double-Opt-In ve protokollendirme: Bültenimize kay?t, Double Opt In olarak adland?r?lan bir y?ntemle ger?ekle?ir. Bunun anlam? kullan?c?lar, kay?t sonras?nda, kay?tlar?n? onaylamalar?n? rica eden bir E-posta al?r. Bu onay, hi? kimsenin yabanc? E-posta adresleri ile kaydolmamas? i?in gereklidir. Bültene kay?tlar, kay?t sürecini yasal gereklilikler uyar?nca ispatlayabilmek i?in kaydedilir. Buna ba?l? olarak kay?t ve onay zaman? ve IP adresinin kaydedilmesi dahildir. Ayn? ?ekilde g?nderim servis sa?lay?c?s?nda kay?tl? olan verilerdeki de?i?iklikler de kaydedilir.

(7) ?ptal/geri ?ekme: Kullan?c?lar bültenimizin al?m?n? her zaman iptal edebilir, ba?ka bir deyi?le onaylar?n? geri ?ekebilirsiniz. Kullan?c?lar bültenin iptali i?in bir linki her bültenin sonunda bulabilir. E?er kullan?c?lar bülten al?m?n? iptal ettiyse, kullan?c?n?n g?nderim i?in i?lenen ki?isel verileri silinir.

3.13 Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing

(1) Microsoft Corporation sa?lay?c?s?n?n, Pazarlama otomasyon sistemi Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing’i ( Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Stra?e 5, 80807 München) – bundan sonra “Microsoft” olarak an?lacakt?r - , pazarlama aksiyonlar?, analiz ama?lar?, mü?terilere ve potansiyel mü?terilere odakl? olarak hitap edilmesi ama?lar? ile kullan?r?z. Veri i?lemesi Avrupa Birli?i dahilinde ger?ekle?tirilir.

(2) Sistemi ?zellikle E-posta ileti?imlerinin g?nderimi (?rn. indirmelerin sunulmas? ile ba?lant?l? olarak), etkinlik y?netimi (?rn. etkinlik kat?l?mc?lar?n?n y?netilmesi) ayr?ca Landing-Pages’lerin ve ileti?im formlar?n?n haz?rlanmas? i?in kullan?r?z.

(3) Microsoft sa?lay?c?s?n?n ve sistemin kullan?m?, istatistik toplamalar?n ve analizlerin ger?ekle?tirilmesi ve E-posta yolu ile ileti?im i?in kay?t i?leminin protokollendirilmesi, sizin Microsoft Dynamics 365 Cloud for Marketing üzerinden E-posta yolu ile ileti?im i?in onay vermeniz temelinde ger?ekle?ir. ?lgimiz, hem i? ilgimize yarayan ve hem de kullan?c?lar?n beklentilerini kar??layan, kullan?c? dostu ve güvenli bir sisteminin kullan?m?d?r.

(4) Sistemin, online sunumumuza yerle?tirilmi? olan bile?enleri (?rn. formlar), kullan?c?n?n bilgisayar? üzerinde kaydedilen ve web sitesinin kullan?m?n? taraf?m?zca analiz etmemize yarayan “?erezler” kullan?r.

?zellikle ?u bilgiler toplan?r: client id, co?rafi konum, taray?c?n?n türü, ziyaretin süresi ve a??lm?? olan sayfalar.

(5) Anonimize E-posta Tracking: ?statistiki toplamalar aras?nda ayr?ca, bültenlerin a??l?p a??lmad???, ne zaman a??ld?klar? ve hangi linklere t?kland???n?n tespiti de yer almaktad?r. Bu bilgiler ger?i teknik olarak tekil bülten al?c?lar? ile ili?kilendirilebilir, ancak ki?isel verilerin bir analizi kapat?lm??t?r ve bülten al?c?lar? hakk?ndaki bilgiler sadece anonimize olarak de?erlendirilir ve de?ifre edilerek tekil ki?iler ile ili?kilendirilemez.

(6) Double-Opt-In ve protokollendirme: Bültenimize kay?t, Double Opt In olarak adland?r?lan bir y?ntemle ger?ekle?ir. Bunun anlam?, kullan?c? kayd? sonras?nda, kayd?n? onaylamas?n? rica eden bir E-posta al?r. Bu onay, hi? kimsenin yabanc? E-posta adresleri ile kaydolmamas? i?in gereklidir. Bültene kay?tlar, kay?t sürecini yasal gereklilikler uyar?nca ispatlayabilmek i?in kaydedilir. Buna ba?l? olarak kay?t ve onay zaman? ve IP adresinin kaydedilmesi dahildir. Ayn? ?ekilde g?nderim servis sa?lay?c?s?nda kay?tl? olan verilerdeki de?i?iklikler de kaydedilir.

(7) ?ptal/geri ?ekme: Kullan?c? bültenimizin al?m?n? her zaman iptal edebilir, ba?ka bir deyi?le onay?n? geri ?ekebilir. Kullan?c?lar bültenin iptali i?in bir linki her bültenin sonunda bulabilir. E?er kullan?c?lar bülten al?m?n? iptal ettiyse, kullan?c?n?n g?nderim i?in i?lenen ki?isel verileri silinir.

(8) Kullan?c?lar gizlilik ile ilgili di?er bilgileri Microsoft’un gizlilik politikas?nda bulabilir https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

(9) Kullan?c?lar sistem ile ba?lant?l? olarak ?erezlerin kullan?m? hakk?ndaki di?er bilgileri burada bulabilir https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies .

4 CRM Sistemleri

4.1 Microsoft Dynamics 365

(1) Baz? Heraeus noktalar?nda “Microsoft Dynamics 365” CRM sistemini kullan?r?z. Veriler Heraeus ?irketler grubunun bilgi i?lem merkezlerinde Heraeus infosystems GmbH (bundan sonra “HSY” olarak an?lacakt?r) i?lenir.

(2) HSY kullan?c?lar?n verilerini sadece teknik taleplerin i?lenmesi i?in kullan?r ve bunlar? ü?üncü ?ah?slara iletmez.

(3) Sistemi ?zellikle mü?terilerin ve ilgilenenlerin (Leads) y?netimi, kullan?c?lar?n taleplerini daha h?zl? ve efektif bi?imde i?lemek i?in kullan?r?z. Sistemin kullan?m? Madde 6 paragraf (1) nokta f DSGVO’ya istinaden me?ru ilgimiz temelinde ger?ekle?ir.

4.2 Microsoft Dynamics 365 Cloud

(1) Baz? Heraeus noktalar?nda Microsoft Corporation’un (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA) – bundan sonra “Microsoft” olarak an?lacakt?r - CRM sistemi “Microsoft Dynamics 365 Cloud”u bulut servisi olarak kullan?r?z; bunun anlam?, veriler Microsoft’taki bilgi i?lem merkezlerinde i?lenir.

(2) Microsoft EU-U.S. Privacy Shield’de listelenmi?tir; bak?n?z https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active .

(3) Microsoft kullan?c?lar?n verilerini sadece teknik taleplerin i?lenmesi i?in kullan?r ve bunlar? ü?üncü ?ah?slara iletmez.

(4) Sistemi ?zellikle mü?terilerin ve ilgilenenlerin (Leads) y?netimi, kullan?c?lar?n taleplerini daha h?zl? ve efektif bi?imde i?lemek i?in kullan?r?z. Sistemin kullan?m? Madde 6 paragraf (1) nokta f DSGVO’ya istinaden me?ru ilgimiz temelinde ger?ekle?ir.

(5) Kullan?c?lar gizlilik ile ilgili di?er bilgileri Microsoft’un gizlilik politikas?nda bulabilir https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

4.3 Salesforce

(1) Baz? Heraeus noktalar?nda, Salesforce.com Germany GmbH’n?n (Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Almanya) - bundan sonra “Salesforce” olarak an?lacakt?r - CRM sistemi “Salesforce”u bulut servisi olarak kullan?r?z; bunun anlam?, veriler Salesforce’daki bilgi i?lem merkezlerinde i?lenir. Salesforce ki?isel verileri sadece ABD’de kay?tl? tutar.

(2) Salesforce EU-U.S. Privacy Shield’de listelenmi?tir; bak?n?z https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active .

(3) Salesforce, kullan?c?lar?n verilerini sadece taleplerin teknik olarak i?lenmesi i?in kullan?r.

(4) Sistemi ?zellikle mü?terilerin ve ilgilenenlerin (Leads) y?netimi, kullan?c?lar?n taleplerini daha h?zl? ve efektif bi?imde i?lemek i?in kullan?r?z. Sistemin kullan?m? Madde 6 paragraf (1) nokta f DSGVO’ya istinaden me?ru ilgimiz temelinde ger?ekle?ir.

(5) Kullan?c?lar gizlilikle ilgili di?er bilgileri Salesforce’in gizlilik politikas?nda bulabilir https://www.salesforce.com/de/company/privacy/ .

5 Sosyal medyalarda online g?rünüm

(1) Orada aktif mü?teriler, ilgililer ve kullan?c?lar ile ileti?imde bulunmak ve kullan?c?lar? orada hizmetlerimiz hakk?nda bilgilendirebilmek i?in sosyal a?lar ve platformlar dahilinde online varl?klar i?letiyoruz.

(2) Bu esnada kullan?c?n?n verilerinin Avrupa Birli?i ve ?svi?re d???nda i?lenebilece?ini belirtmek isteriz. B?ylece, ?rn. kullan?c?lar?n haklar?n? kabul ettirmeleri zorla?aca??ndan, kullan?c?lar i?in riskler olu?abilir. EU-US Privacy-Shield alt?nda listelenmi? olan ABD sa?lay?c?lar? a??s?ndan, AB ve ?svi?re konfederasyonunun veri gizlili?i standartlar?n? sa?lama yükümlülü?ü alt?na girdiklerini i?aret ederiz.

(3) Kullan?c?lar?n verileri ayr?ca genelde pazar ara?t?rmas? ve reklam ama?lar? ile i?lenir. B?ylece kullan?c?n?n kullan?m davran??? ve buradan sonu?lanan ilgileri üzerinden kullan?c? profilleri olu?turulabilir. Kullan?c? profilleri de ?rn. platformlar dahilinde veya haricinde, kullan?c?n?n olas? ilgilerine kar??l?k gelen reklamlar yay?nlamak i?in kullan?labilir. Bu ama?lar i?in genelde kullan?c?lar?n bilgisayarlar?nda, kullan?c?lar?n kullan?m davran??lar?n?n ve ilgilerinin kaydedildi?i, ?erezler kaydedilir. Kullan?c? profillerinde ayr?ca kullan?c?lar?n kulland??? cihazlardan ba??ms?z veriler de kaydedilebilir (?zellikle e?er kullan?c?lar ilgili platformlar?n üyeleri ise ve bunlara giri? yapm??larsa).

(4) Kullan?c?lar?n ki?isel verilerinin i?lenmesi, kullan?c?lar? verimli olarak bilgilendirme ve kullan?c?lar ile ileti?im konusundaki me?ru ilgimiz temelindedir. E?er ilgili sa?lay?c?lar taraf?ndan kullan?c?lardan veri i?lenmesi konusunda onay istenirse (bunun anlam? ?rn. bir kontrol kutucu?unun t?klanmas? veya bir butonun onaylanmas? üzerinden onay?n?z? a??klamak) i?lemenin yasal dayana?? bir onayd?r.

(5) Bu b?lüm alt?nda s?ralanm?? olan ilgili i?leme ve itiraz olanaklar?n?n tan?mlanmas? i?in sa?lay?c?lar?n a?a??da linklenmi? verilerini i?aret ederiz:

(6) Bilgi talepleri ve kullan?c? haklar?n?n kullan?lmas? durumunda da bunun en etkili olarak sa?lay?c?larda ger?ekle?tirilebilece?ini ifade ederiz. Sadece sa?lay?c?lar kullan?c?lar?n verilerine eri?ebilir ve gerekli ?nlemleri alabilir ve bilgi verebilirler. Kullan?c?lar yine de yard?ma ihtiya? duyarsa, bu kullan?c?lar bize ba?vurabilir.

6 Web seminerlerinin y?netimi

(1) Bir web semineri yüz yüze seminerle k?yaslanabilir ve internet üzerinden bilgisayar/yaz?l?m deste?i ile ger?ekle?ir.

(2) Heraeus, mü?teri web seminerlerini (i?lemci) i?lemek i?in LogMeIn Ireland Limited ?irketinin GoToWebinar yaz?l?m?n? kullanmaktad?r. LogMeIn ?irketinin (Bloodstone Building Block C70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, ?rlanda) altyap?s?ndaki kayd?n bir par?as? olarak, ki?isel veriler toplan?r/saklan?r.

(3) Veri i?lemenin yasal dayana??, Genel veri koruma y?netmeli?inin 6. Maddesi 1. Paragraf? f f?kras?d?r. Verilerin LogMeIn taraf?ndan (i?lemci olarak) i?lenmesi, Genel Veri Koruma Y?netmeli?i'nin 28. Maddesine dayanmaktad?r. Veriler; Almanya, Avrupa Birli?i ve ABD'de yasal olarak izin verilen ?er?eve i?inde i?lenmektedir.

AB standart s?zle?me maddeleri ile ABD'de veri i?leme i?in uygun bir koruma düzeyi olu?turulmu?tur. Lütfen LogMeIn ?irketinin veri koruma düzenlemelerini de dikkate al?n: https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance

(4) Web seminerinin sipari?le ilgili uygulamas? i?in kayd?n?z? veya mü?teri verilerinizi LogMeIn, Inc ?irketine iletiriz. Bu ama? do?rultusunda a?a??daki veriler istenir: ad, soyad, ?irket ad?, posta kodu, e-posta adresi, telefon (iste?e ba?l?).

(5) Veriler ?ifreli bir SSL ba?lant?s? üzerinden aktar?l?r.

(6) Siz ve web seminerinin organizat?rü aras?nda ?ifreli bir ba?lant? kurulacakt?r.

(7) Taray?c? penceresini kapatarak veya programdan ya da uygulamadan ??karak oturumu istedi?iniz zaman sonland?rabilirsiniz. ?leti?imde oldu?unuz ki?i oturumu sonland?rd???nda, oturum kat?l?m?n?z otomatik olarak sona erer.

7 Gizlilik politikas?ndaki de?i?iklikler

(1) Gizlilik politikas?n?, de?i?en hukuki ko?ullar veya hizmetin de?i?mesi veya veri i?lemesini uyarlamak amac? ile de?i?tirme hakk?n? sakl? tutar?z. Bu ancak sadece veri i?lemesi ile ilgili a??klamalar i?in ge?erlidir.

(2) Kullan?c?lar?n onay? gerekli oldu?u sürece veya gizlilik politikas?n?n bile?enleri kullan?c? ile olan s?zle?me ili?kisi ile ilgili düzenlemeler bulundurdu?u sürece, de?i?iklikler sadece kullan?c?n?n onay? ile ger?ekle?ir.

(3) Kullan?c?lar?n düzenli olarak gizlilik politikas?n?n i?eri?i hakk?nda bilgi almalar? rica edilir.

Durum: 24.04.2020