Feragatname

Kendi web sayfas?na herhangi bir bilgi aktarmadan ?nce Heraeus i?eri?ini dikkatli ?ekilde de?erlendirmek ve güncellemek i?in makul derecede ?aba sarf eder. Ancak, Heraeus, Heraeus’un web sayfas?nda verilen bilgilerin ne her zaman güncellenmi?, aktüel, kesin veya tam oldu?unu, ne de bu tip bilgilerin herhangi bir ü?üncü ?ah?s fikri mülkiyet haklar?ndan veya telif hakk?ndan muaf oldu?unu garanti eder. Bu web sayfas?nda sa?lanan herhangi bir bilginin kullan?lmas? veya kullan?lmamas?ndan kaynaklanan, veya bunun üzerine sa?lanan uygunsuz veya eksik bilginin kullan?m?ndan kaynaklanan herhangi bir zarar i?in bir Heraeus yükümlülü?ü, e?er kasti ama? veya a??r ihmal yap?lmam??sa, i?bu vesile ile hari? tutulur.

Heraeus’un web sayfas?ndaki tüm teklifler ba?lay?c? de?ildir ve yükümlülü?ü yoktur.

Heraeus’un web sayfas?ndaki bilgiler teknik ?zellikler veya ürünlerin teknik ?zellikleriyle ilgili genel a??klamalar i?erebilir. E?er Heraeus’un bir web sayfas? kullan?c?s? ile bu web sayfas?nda a??klanan veya tarif edilen ürünlerle ilgili bir s?zle?me olu?turulacaksa, sadece kullan?c? ve Heraeus’un ?irket ?ubesi aras?nda anla?mas? sa?lanm?? teknik ?zellikler bu tip s?zle?mede ba?lay?c? olacakt?r.

Virüslere kar?? kendi web sayfas?n? korumak i?in sürekli olarak ?aba g?stermesine ra?men Heraeus web sayfas?n?n tamamen virüssüz oldu?unu garanti edemez. Bu nedenle, kullan?c?lar?n uygun güvenlik ?nlemlerini kendilerinin almalar? tavsiye edilir.

Heraeus i?bu vesile ile web sayfas?n? herhangi bir zaman de?i?tirme hakk?n? sakl? tutar.

D?? Referanslar ve Ba?lant?lar

D?? sa?lay?c?lar taraf?ndan i?erik i?in sa?lanan referanslar veya ba?lant?lar (“links”) Heraeus’un kendi web sayfas?ndaki i?erikten ayr??t?r?lmal?d?r. Bir d?? web sayfas?na bir ba?lant? g?merek (“hyperlinks”), Heraeus bu tip bir d?? web sayfas?n? veya i?eri?ini kendininmi? gibi benimsemez. D?? web sayfalar? taraf?ndan ger?ekle?tirilen herhangi bir ihlalin Heraeus’un fark?na varmas? durumunda, Heraeus o ba?lant?y? hemen silecektir. Heraeus bu tip d?? web sayfas?n?n veya i?eri?inin mevcudiyeti ile ilgili herhangi bir sorumlulu?u üstlenmez. Heraeus’un, d?? referanslar ve ba?lant?lar dikkate al?nd???nda yükümlülü?üyle ilgili olarak, yukar?daki “Feragatname” b?lümü alt?ndaki hükümler gere?ince uygulan?r.

Telif Hakk?, Fikri Mülkiyet Haklar?

Ticari marka hakk?, telif hakk? veya ba?ka herhangi bir fikri mülkiyet hakk? ile korunan, Heraeus’un web sayfas?nda yay?nlanm?? tüm bilgiler, veri ve di?er i?erikler (resimsel, grafik ve foto?rafik ?al??malar dahil) de ayr?ca, ?zellikle korunmak i?in i?aretlenmemi? bile olsa ilgili hak sahibi i?in kanunlar taraf?ndan korunur. ?o?alt?lm?? olabilecdek “Press” (Bas) ba?lant?s? alt?nda sa?lanan ileti?im adresi ve tüm bilgiler hari?, Heraeus’un web sayfas?nda yay?nlanm?? bilgiler, Heraeus taraf?ndan yaz?l? muvafakat verilmeden ?nce kopyalanmamal?, da??t?lmamal?, de?i?tirilmemeli, herhangi bir ü?üncü ?ah?sa iletilmemeli veya ba?ka türlü kullan?lmamal?d?r.

Hukuki Sonu?

Yükümlülük Feragatnamesi Heraeus’un web sayfas?n?n bir par?as?d?r. Bu Feragatnamedeki herhangi bir terim veya ifadenin yürürlükte yasaya uyumsuzlu?u halinde, bu tip terim veya ifadeler bu Feragatnamenin geriye kalan k?sm?ndan ayr?labilir, ve geriye kalan k?s?m yürülükte olmaya uygulanmaya devam edebilir.