Declara?ie de confiden?ialitate

Tema protec?iei datelor ocup? un loc important la Heraeus. De aceea, prelucr?m date cu caracter personal exclusiv ?n cadrul dispozi?iilor legale ?i cu respectarea m?surilor tehnice ?i organizatorice de securitatea datelor.

1 Informa?ii generale

1.1 Obiective ?i responsabilitate

(1) Aceast? declara?ie de confiden?ialitate ofer? clarific?ri utilizatorului cu privire la tipul, amploarea ?i scopul prelucr?rii de date cu caracter personal ?n cadrul ofertei noastre online ?i al paginilor web, func?iilor ?i con?inutului corelate cu aceasta (denumite ?n continuare ?mpreun? ca ?ofert? online” sau ?pagin? web”). Declara?ia de confiden?ialitate este valabil? independent de domeniile, sistemele platformele ?i dispozitivele (de ex. desktop sau mobile) folosite, pe care este derulat? oferta online. Aceast? declara?ie de confiden?ialitate nu este valabil? pentru magazinele online de comer? electronic. Acestea au propria declara?ie de confiden?ialitate, pe care o pute?i g?si pe paginile web respective.

(2) Furnizorul ofertei online ?i entitatea responsabil? din punctul de vedere al protec?iei datelor este Heraeus Holding GmbH, Heraeusstra?e 12-14, 63450 Hanau, Germania, (denumit? ?n continuare ca ?furnizor”, ?noi” sau ?nou?”). Pentru informa?ii suplimentare referitoare la noi precum ?i pentru modalit??i de contact consulta?i Datele noastre juridice .

(3) Oferta online este pus? la dispozi?ie pentru toate entit??ile legale ale concernului Heraeus. Utilizatorii pot g?si informa?ii detaliate ?n cadrul informa?iilor juridice conectate la subpaginile respective.

(4) Responsabilul nostru cu protec?ia datelor poate fi contactat la urm?toarea adres? de e-mail: dataprotection@heraeus.com .

(5) No?iunea de ?utilizator” cuprinde to?i clien?ii ?i angaja?ii acestora precum ?i vizitatorii ofertei noastre online. Terminologia utilizat?, ca de ex. ?utilizator” trebuie ?n?eleas? ca neutr? din punct de vedere al genului.

1.2 Temeiuri juridice

Colect?m ?i prelucr?m date cu caracter personal ?n baza urm?toarelor temeiuri juridice:

a. Consim??mant conform articolului 6 alineatul (1) lit. a din Regulamentul general privind protec?ia datelor (RGPD). Un consim??mant ?nseamn? orice manifestare de voin?? liber?, specific?, informat? ?i lipsit? de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accept?, printr-o declara?ie sau printr-o ac?iune f?r? echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc s? fie prelucrate.

b. Necesitatea pentru executarea unui contract sau efectuarea demersurilor preg?titoare conform articolului 6 alineatul (1) lit. b din RGPD, adic? datele sunt necesare pentru a ne putea ?ndeplini obliga?iile contractuale fa?? de utilizatori ?i sau avem nevoie de date pentru a preg?ti ?ncheierea unui contract cu utilizatorii.

c. Prelucrarea pentru ?n vederea ?ndeplinirii unei obliga?ii legale conform articolului 6 alineatul (1) lit. c din RGPD, adic? pe baza unei legi sau a altor dispozi?ii este prev?zut? o prelucrare a datelor.

d. Prelucrarea ?n scopul intereselor legitime conform articolului 6 alineatul (1) lit. f din RGPD, adic? prelucrarea este necesar? ?n scopul intereselor legitime urm?rite de noi sau de o parte ter??, cu excep?ia cazului ?n care prevaleaz? interesele sau drepturile ?i libert??ile fundamentale ale utilizatorilor, care necesit? protejarea datelor cu caracter personal.

1.3 Drepturile persoanelor vizate

(1) Dreptul de acces Utilizatorii au dreptul, conform articolului 15 RGPD, de a ob?ine din partea operatorului o confirmare c? se prelucreaz? sau nu date cu caracter personal care le privesc. ?n caz afirmativ, utilizatorii au un drept de acces gratuit la informa?iile prelucrate.

(2) Dreptul de revocare a consim??mantului: Dac? prelucrarea datelor cu caracter personal se face pe baza unui consim??mant, utilizatorii au, conform articolului 7 RGPD, dreptul de a revoca oricand acest consim??mant.

(3) Dreptul la opozi?ie: Dac? prelucrarea datelor cu caracter personal este necesar? ?n scopul intereselor legitime ale societ??ii noastre, utilizatorii pot, conform articolului 21 RGPD, s? se opun? oricand prelucr?rii.

(4) Dreptul la ?tergerea datelor Dac? utilizatorii ?i-a revocat consim??mantul, s-au opus prelucr?rii datelor lor cu caracter personal (?i nu exist? motive legitime care s? prevaleze ?n ceea ce prive?te prelucrarea), datele lor cu caracter personal nu mai sun necesare ?n scopurile prelucr?rii, exist? o obliga?ie legale corespunz?toare sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, utilizatorii au, conform articolului 17 RGPD, dreptul de a solicita ?tergerea datelor lor cu caracter personal.

(5) Dreptul la rectificare: Dac? datele cu caracter personal au fost prelucrate incorect, utilizatorii au, conform articolului 16 RGPD, dreptul de a solicita ne?ntarziat rectificarea acestor date.

(6) Dreptul la restric?ionarea prelucr?rii: ?n condi?iile articolului 18 RGPD, utilizatorii au dreptul de a solicita restric?ionarea prelucr?rii datelor lor cu caracter personal.

(7) Dreptul la portabilitatea datelor: Conform articolului 20 RGPD, utilizatorii au dreptul de a primi datele cu caracter personal care ?i privesc ?i pe care le-au furnizat, ?ntr-un format structurat, utilizat ?n mod curent ?i care poate fi citit automat.

(8) Dreptul de a depune o plangere: Conform articolului 77 RGPD, utilizatorii au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere competent?.

1.4 ?tergerea datelor

(1) Datele salvate la noi sunt ?terse de ?ndat? ce nu mai sunt necesare pentru scopul destinat ?i ?tergerea nu este ?mpiedicat? de nicio obliga?ie legal? de p?strare. Verific?m necesitatea la fiecare doi ani.

(2) Dac? datele utilizatorilor nu sunt ?terse, pentru c? sunt necesare ?n alte scopuri admise legal, prelucrarea acestora este restric?ionat?. Adic?, datele sunt blocate ?i nu sunt prelucrate ?n alte scopuri. Acest lucru este valabil de ex. pentru datele utilizatorilor care trebuie p?strate din motive comerciale ?i fiscale.

1.5 M?suri de siguran??

(1) Lu?m m?suri de siguran?? organizatorice ?i tehnice corespunz?tor stadiului tehnicii, pentru a ne asigura c? sunt respectate prevederile legale relevante ?i pentru a proteja astfel datele prelucrate de noi ?mpotriva unor manipul?ri accidentale sau inten?ionale, ?mpotriva pierderii, distrugerii sau accesului unor persoane neautorizate.

(2) M?surile de siguran?? cuprind mai ales transmiterea datelor ?ntre browser-ul utilizatorului ?i serverul nostru.

1.6 Transferul de date c?tre ter?i ?i furnizori ter?i

(1) Un transfer al datelor c?tre ter?i se realizeaz? numai ?n cadrul cerin?elor legale. Transfer?m datele utilizatorilor c?tre ter?i numai dac? acest lucru este necesar de ex. ?n scopuri de decontare sau ?n alte scopuri, dac? acestea sunt necesare pentru a ne ?ndeplini obliga?iile contractuale fa?? de utilizatori sau alte obliga?ii legale.

(2) ?n m?sura ?n care folosim subcontractan?i pentru prestarea serviciilor noastre, lu?m m?surile legale adecvate precum ?i m?surile tehnice ?i organizatorice corespunz?toare pentru a asigura protec?ia datelor cu caracter personal conform dispozi?iilor legale relevante.

(3) Dac? ?n cadrul aceste declara?ii de confiden?ialitate se folosesc con?inuturi, instrumente sau alte mijloace de la al?i furnizori (denumi?i ?n continuare colectiv ca ?furnizori ter?i”) ?i dac? sediul social al acestora se afl? ?ntr-o ?ar? ter??, se presupune c? are loc un transfer de date ?n ??rile de re?edin?? ale furnizorilor ter?i.

(4) ??ri ter?e sunt ??ri ?n care RGPD nu g?se?te aplicare direct?, adic? ?n principiu ??ri din afara UE resp. din afara Spa?iului Economic European. Transferul de date ?n ??ri ter?e se face fie dac? exist? un nivel de protec?ie adecvat a datelor, un consim??mant al utilizatorilor sau o alt? permisiune legal?.

2 Module cookie ?i m?surarea razei de ac?iune

2.1 Informa?ii generale

(1) Modulele cookie sunt informa?ii care sunt transmise de serverele noastre web sau serverele web ale ter?ilor c?tre browser-ele web ale utilizatorilor ?i sunt salvate acolo pentru o accesare ulterioar?. ?n cazul modulelor cookie poate fi vorba despre fi?iere mici sau alte tipuri de salv?ri de informa?ii. Utilizatorii sunt informa?i ?n cadrul acestei declara?ii de confiden?ialitate cu privire la utilizarea de module cookie ?n cadrul m?sur?rii pseudonime a razei de ac?iune.

(2) Utilizatorii pot g?si informa?ii detaliate cu privire la module cookie pe pagina noastr? de internet pe pagina noastr? care face referire la module cookie (consulta?i http://www.3lixia.site/en/group/heraeus_group/cookie.html ).

(3) Folosim module cookie care nu sunt necesare numai dac? v-a?i exprimat ?n mod explicit consim??mantul ?n acest sens (Opt In). ?n afar? de aceasta, utilizatorii care nu doresc ca modulele cookie s? fie salvate pe calculator lor, pot dezactiva op?iunea corespunz?toare din set?rile de sistem ale browser-ului lor. Modulele cookie salvate pot fi ?terse din set?rile de sistem ale browser-ului. Excluderea de module cookie poate duce la restric?ionarea func?ion?rii acestei oferte online.

2.2 Modalit??i de opozi?ie

Utilizatorii pot respinge utilizarea de module cookie, care servesc m?sur?rii razei de ac?iune ?i ?n scopuri publicitare, prin intermediul paginii de dezactivare a ini?iativei re?elelor ( http://optout.networkadvertising.org/ ) ?i suplimentar pe pagina SUA ( http://www.aboutads.info/choices ) sau pe pagina european? ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).

3 Prelucr?ri concrete ale datelor

3.1 Colectarea de date de acces

(1) La utilizarea unei oferte online ne sunt transmise automat informa?ii din browser-ul utilizatorului; acestea cuprind numele paginii web accesate, fi?ierul, data ?i ora acces?rii, volumul de date transferat, mesaj cu privire la accesarea reu?ir?, tipul de browser ?mpreun? cu versiunea acestuia, sistemul de operare al utilizatorului, URL de referin?? (pagina vizitat? anterior), adresa IP ?i furnizorul care acceseaz?.

(2) Prelucrarea acestor informa?ii este necesar? din punct de vedere tehnic ?i are loc pe baza intereselor legitime conform articolului 6 alineatul (1) lit. f RGPD pentru asigurarea siguran?ei prelucr?rii (de ex. pentru respingerea ?i clarificarea atacurilor cibernetice).

(3) Informa?ii sunt ?terse automat la 4 s?pt?mani de la terminarea conexiunii – adic? utilizarea ofertei online – dac? nu exist? alte termene de p?strare prev?zute.

(4) ?nregistrarea datelor ?i salvarea datelor ?n fi?iere jurnal este neap?rat necesar? pentru punerea la dispozi?ie a ofertei online. De aceea, utilizatorul nu are nicio posibilitatea de ?tergere, opozi?ie sau rectificare.

3.2 Contactare

(1) ?n cazul ?n care suntem contacta?i (prin formular de contact sau e-mail) sunt prelucrate informa?iile utilizatorului pentru prelucrarea solicit?rii de contact ?i derularea acesteia.

(2) Informa?iilor utilizatorilor pot fi salvate ?ntr-unul dintre sistemele noastre de rela?ii cu clien?ii (sistem Customer Relationship Management – ?sistem CRM”). Temeiul juridic pentru o prelucrare ulterioar? a datelor este dat de preg?tirea unei tranzac?ii (conform articolului 6 alineatul (1) lit. b RGPD).

3.3 Utilizarea de module cookie

(1) Temeiul juridic pentru utilizarea de module cookie pentru m?surile de marketing online descrise ?n continuare este, conform articolului 6 alineatul (1) lit. a RGPD, consim??mantul utilizatorului.

(2) Temeiul juridic pentru utilizarea de module cookie care sunt neap?rat necesare pentru func?ionalitatea tehnic? a platformei online este articolul 6 alineatul (1) lit. f RGPD. Interesul nostru legitim const? ?ntr-o func?ionare orientat? spre utilizatori ?i rentabil? a ofertei noastre online.

3.4 Managementul declara?iilor de consim??mant cu privire la module cookie

(1) Utiliz?m instrumentul de management al declara?iilor de consim??mant cu privire la module cookie al firmei Cookiebot, care este o marc? ?nregistrat? a Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhaga, Danemarca (denumit? ?n continuare Cookiebot). Pentru gestionarea consim??mantului utilizatorului, Cookiebot salveaz? module cookie necesare din punct de vedere tehnic (cookiebot cookie), pentru a salva consim??mantul utilizatorului cu privire la module cookie. Cookiebot nu prelucreaz? niciun fel de date cu caracter personal.

(2) ?n modulele cookie salvate sunt salvate doar consim??mintele utilizatorului, pe care le-a exprimat la accesarea paginii web. Dac? utilizatorul dore?te s? revoce aceste consim??minte, nu trebuie decat s? ?tearg? modulul cookie din browser. Dac? utilizatorul acceseaz? ulterior din nou pagina web, i se va solicita din nou un consim??mant cu privire la module cookie.

(3) Solicit?m consim??mantul exprimat de utilizator pentru rularea de module cookie pentru toate paginile web ale domeniului www.3lixia.site ?i a formularelor de contact ?ncorporate acolo cu ajutorul ADX al firmei Microsoft.

3.5 Google Tag Manager

Dac? ne da?i consim??mantul ?n acest sens, folosim managerul de etichete Google (Google Tag Manager). Managerul de etichete Google este o solu?ie cu ajutorul c?reia putem gestiona a?a-numite etichete de pagini web prin intermediul unei interfe?e (?i s? ?ncorpor?m astfel ?n oferta noastr? online, de ex. Google Analytics sau alte servicii de marketing de la Google). Managerul de etichete ?nsu?i (care implementeaz? etichetele) nu prelucreaz? date cu caracter personal ale utilizatorilor. ?n ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, facem referire la urm?toarele informa?ii cu privire la serviciile Google. Directive privind utilizarea: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

3.6 Google Analytics

(1) Dac? ne da?i consim??mantul ?n acest sens, folosim Google Analytics, un serviciu de analiz? web al Google Ireland Limited (?Google”), pentru a analiza ?i optimiza oferta noastr? online. Google utilizeaz? module cookie. Informa?iile ob?inute prin modulul cookie cu privire la utilizarea ofertei online de c?tre utilizatori sunt transferate, de regul?, unui server al Google ?n Irlanda ?i salvate acolo.

(2) Google este listat? ?n Scutul de Confiden?ialitate UE-SUA; consulta?i https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

(3) Google va folosi aceste informa?ii la comanda noastr?, pentru a evalua utilizarea ofertei noastre online de c?tre utilizatori, pentru a ?ntocmi rapoarte cu privire la activit??i ?n cadrul ofertei online ?i pentru a presta pentru noi alte servicii corelate cu utilizarea acestei oferte online ?i a utiliz?rii internetului. Cu aceast? ocazie, din datele prelucrate pot fi create profiluri de utilizator pseudonime ale utilizatorilor.

(4) Folosi Google Analytics numai cu o anonimizare IP activ?. Acest lucru ?nseamn? c? adresa IP a utilizatorilor este scurtat? de Google ?n cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau ?n alte state care sunt p?r?i ale Acordului privind Spa?iul Economic European. Adresa IP complet? este transferat? doar ?n cazuri excep?ionale unui server din SUA ?i scurtat? acolo.

(5) Adresa IP transmis? de browser-ul utilizatorului nu este corelat? de Google cu alte date. Utilizatorii pot ?mpiedica salvarea de module cookie printr-o setare corespunz?toare a programului lor software al browser-ului; ?n afar? de aceasta, utilizatorii pot ?mpiedica ?nregistrarea de date create de c?tre modulul cookie ?i care fac referire la utilizarea de c?tre ace?tia a ofertei online, precum ?i prelucrarea acestor date de c?tre Google, prin desc?rcarea ?i instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la urm?torul link. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

(6) Utilizatorii pot ob?ine informa?ii suplimentare referitoare la utilizarea de date de c?tre Google, modalit??i de setare ?i opozi?ie, pe paginile web ale Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (?Utilizarea de date de c?tre Google la utilizarea de pagini web sau aplica?ii ale partenerilor no?tri”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (?Utilizarea de date ?n scopuri publicitare”), http://www.google.de/settings/ads (?Gestionarea informa?iilor utilizate de c?tre Google pentru a v? afi?a reclame”).

3.7 Formarea de grupe ?int? cu Google Analytics

(1) Folosim Google Analytics pentru formarea de grupe ?int?, ?n m?sura ?n care ne acorda?i consim??mantul pentru utilizarea Google Analytics, pentru a afi?a reclamele existente ?n cadrul paginilor web ale Google ?i ale partenerilor s?i doar utilizatorilor care fie ?i-au manifestat un interes fa?? de oferta noastr? online, fie prezint? anumite caracteristici (de ex. interes fa?? de anumite teme sau produse, care sunt determinate pe baza paginilor web vizitate), pe care le transmitem Google (?a?a-numite audien?e de remarketing” resp. ?Audien?e Google Analytics”). Cu ajutorul audien?elor de remarketing dorim s? ne asigur?m ?i de faptul c? reclamele noastre corespund interesului poten?ial al utilizatorilor.

(2) Utilizatorii pot ob?ine informa?ii suplimentare referitoare la utilizarea de date de c?tre Google, modalit??i de setare ?i opozi?ie, pe paginile web ale Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners (?Utilizarea de date de c?tre Google la utilizarea de pagini web sau aplica?ii ale partenerilor no?tri”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (?Utilizarea de date ?n scopuri publicitare”), http://www.google.de/settings/ads (?Gestionarea informa?iilor utilizate de c?tre Google pentru a v? afi?a reclame”).

3.8 Google Display & Video 360

(3) Dac? ne da?i consim??mantul ?n acest sens, folosim procedura de marketing online Google ?Display & Video 360”, pentru a plasa reclame ?n re?eaua publicitar? Google (de ex., ?n rezultate de c?utare, videoclipuri, pe pagini web etc.). Display & Video 360 se remarc? prin faptul c? reclamele sunt afi?ate ?n timp real pe baza intereselor presupuse ale utilizatorilor. Acest lucru ne permite afi?area de reclame pentru ?i ?n cadrul ofertei noastre online, pentru a prezenta utilizatorilor doar reclame care corespund poten?ial intereselor acestora. Dac? unui utilizator ?i sunt afi?ate de ex. reclame pentru produce de care s-a interesat pe alte oferte online, se vorbe?te despre ?remarketing”. ?n acest scopuri, la accesarea paginilor noastre web ?i a altor pagini web pe care este activ? re?eaua publicitar? Google, este rulat ?n mod direct de c?tre Google un cod ?i sunt ?ncorporate ?n pagina web a?a-numite etichete de (re)marketing (grafice sau coduri invizibile, care sunt denumite ?i ?semnalizatoare web”. Cu ajutorul acestora se salveaz? pe dispozitivul utilizatorilor un modul cookie individual, adic? un mic fi?ier (?n locul modulelor cookie pot fi folosite ?i alte tehnologii similare). ?n acest fi?ier se men?ioneaz? ce pagini web a vizitat utilizatorul, pentru ce con?inut a manifestat interes ?i pe ce oferte a dat clic utilizatorul, suplimentar informa?ii tehnice referitoare la browser ?i sistemul de operare, pagini web de referin??, timpul de vizitare, precum ?i alte informa?ii pentru utilizarea ofertei online.

(4) Se ?nregistreaz?, de asemenea, adresa IP a utilizatorului, aceasta fiind scurtat ?n cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau ?n alte state care sunt p?r?i ale Acordului privind Spa?iul Economic European ?i sunt transmise ?ntregi doar ?n cazuri excep?ionale unui server al Google din SUA ?i scurtate acolo. Informa?iile men?ionate anterior pot fi corelate de Google ?i cu astfel de informa?ii din alte surse. Dac? ulterior utilizatorul viziteaz? alte pagini web, corespunz?tor intereselor sale presupuse, pe baza profilului s?u de utilizator, ?i pot fi afi?ate reclame personalizate.

(5) Datele utilizatorilor sunt prelucrate sub pseudonim ?n cadrul re?elei publicitare Google. Adic?, Google nu salveaz? ?i nu prelucreaz? de ex. numele sau adresa de e-mail a utilizatorilor, ci prelucreaz? datele relevante cu privire la module cookie ?n cadrul profilurilor pseudonime ale utilizatorilor. Acest lucru ?nseamn? c?, din punctul de vedere al Google, reclamele nu sunt gestionate ?i afi?ate pentru o persoan? identificat? ?n mod concret, ci pentru de?in?torul de modul cookie, indiferent cine este acest de?in?tor de modul cookie. Acest lucru nu este valabil atunci cand un utilizator a permis ?n mod explicit Google s? prelucreze datele f?r? aceast? adoptare a unui pseudonim. Informa?iile colectate de c?tre serviciile de marketing Google cu privire la utilizatori sunt transmise c?tre Google ?i salvate pe serverele Google din SUA.

(6) Utilizatorii pot ob?ine informa?ii suplimentare referitoare la utilizarea de date de c?tre Google, modalit??i de setare ?i opozi?ie, din declara?ia de confiden?ialitate a Google ( https://policies.google.com/technologies/ads ) precum ?i din set?rile pentru reprezentarea afi??rii de reclame de c?tre Google ( https://adssettings.google.com/authenticated ).

3.9 Servicii de re/marketing Google

(1) Dac? ne da?i consim??mantul ?n acest sens, folosim serviciile de marketing ?i remarketing (pe scurt ?Servicii de marketing Google”) ale Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda, (?Google”).

(2) Google este listat? ?n Scutul de Confiden?ialitate UE-SUA; consulta?i https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

(3) Datele utilizatorilor sunt prelucrate sub pseudonim ?n cadrul serviciilor de marketing Google. Adic?, Google nu salveaz? ?i nu prelucreaz? de ex. numele sau adresa de e-mail a utilizatorilor, ci prelucreaz? datele relevante cu privire la module cookie ?n cadrul profilurilor pseudonime ale utilizatorilor. Acest lucru ?nseamn? c?, din punctul de vedere al Google, reclamele nu sunt gestionate ?i afi?ate pentru o persoan? identificat? ?n mod concret, ci pentru de?in?torul de modul cookie, indiferent cine este acest de?in?tor de modul cookie. Acest lucru nu este valabil atunci cand un utilizator a permis ?n mod explicit Google s? prelucreze datele f?r? aceast? adoptare a unui pseudonim. Informa?iile colectate de c?tre serviciile de marketing Google cu privire la utilizatori sunt transmise c?tre Google ?i salvate pe serverele Google din SUA.

(4) Serviciile de marketing Google utilizate de noi cuprind, prin altele, programul publicitar online ?Google AdWords”. ?n cazul Google AdWords, fiecare client AdWords prime?te un al ?modul cookie de conversie”. Modulele cookie nu pot fi astfel urm?rite prin paginile web ale clien?ilor AdWords. Informa?iile ob?inute cu ajutorul modulelor cookie servesc la ?ntocmirea de statistici de conversie pentru clien?i AdWords, care au decis ?n favoarea urm?ririi conversiei. Clien?ii AdWords afl? num?rul total al utilizatorilor care au dat clic pe reclama lor ?i care au fost redirec?iona?i spre o pagin? prev?zut? cu o etichet? de urm?rire a conversiei. Ei nu primesc ?ns? informa?ii cu care s? poat? identifica personal utilizatorii.

(5) Pe baza serviciilor de marketing Google ?Display & Video 360” putem ?ncorpora afi?area de reclame ale ter?ilor. Display & Video 360 utilizeaz? module cookie, cu ajutorul c?rora Google ?i paginilor web ale partenerilor s?i le este permis? plasarea de reclame pe baza vizitelor utilizatorilor pe aceast? pagin? web resp. pe alte pagini web de pe internet.

(6) Utilizatorii pot ob?ine informa?ii suplimentare referitoare la utilizarea de date de c?tre Google ?n scopuri de marketing, de pe pagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads , declara?ia de confiden?ialitate a Google poate fi accesat? la https://www.google.com/policies/privacy .

(7) Dac? utilizatorii doresc s? se opun? reclamei legate de interesele lor, utilizatorii pot folosi posibilit??ile de setare puse la dispozi?ie de Google: http://www.google.com/ads/preferences .

3.10 Google reCAPTCHA

(1) Pe aceast? pagin? web folosim ?i func?ie reCAPTCHA de la Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda (?Google”). Aceast? func?ie serve?te mai ales diferen?ierii dac? o introducere este realizat? de c?tre o persoan? fizic? sau ?n mod abuziv printr-o prelucrare automat? sau automatizat?.

(2) Serviciul cuprinde transmiterea c?tre Google a adresei IP ?i eventual a datelor necesare Google pentru serviciul reCAPTCHA ?i are loc conform art. 6 alin.1 lit. f RGPD pe baza interesului nostru legitim cu privire la stabilirea r?spunderii proprii individuale pe internet ?i la evitarea abuzului ?i a spam-ului. ?n cadrul utiliz?rii de reCAPTCHA Google se poate ajunge ?i la o transmitere a datelor cu caracter personal c?tre serverele Google LLC. din SUA.

(3) ?n cazul transmiterii re date cu caracter personal c?tre Google LLC. cu sediul ?n SUA, Google LLC. Este certificat? pentru Acordul UE-SUA cu privire la protec?ia datelor ?Scutul de Confiden?ialitate”, care asigur? respectarea nivelului de protec?ie a datelor valabil ?n UE. un certificat actual poate fi consultat aici: https://www.privacyshield.gov/list

(4) Informa?ii suplimentare cu privire la Google reCAPTCHA precum ?i declara?ia de confiden?ialitate Google pute?i consulta la: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

3.11 Servicii de re/marketing LinkedIn

(1) ?n cadrul ofertei noastre online pot fi ?ncorporate func?ii ?i con?inuturi ale serviciului LinkedIn, oferit de LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlanda. Acestea pot cuprinde de ex. con?inuturi precum imagini, videoclipuri sau texte ?i butoane, cu ajutorul c?rora utilizatorii pot partaja con?inuturi ale acestei oferte online ?n cadrul LinkedIn, dac? de?in un cont LinkedIn. Prin clic pe butonul ?ncorporat LinkedIn v? exprima?i acordul fa?? de condi?iile de utilizare LinkedIn ?i sunte?i redirec?iona?i c?tre acestea.

(2) Folosim LinkedIn pentru a afi?a reclamele plasate ?n cadrul serviciilor web ale LinkedIn ?i partenerilor acestuia, numai acelor utilizatori care ?i-au manifestat ?i interesul fa?? de oferta noastr? online sau care prezint? anumite caracteristici (de ex. interes fa?? de anumite teme sau produse, care sunt determinate pe baza paginilor web vizitate), pe care le transmitem LinkedIn (a?a-numit ?remarketing”). Cu ajutorul LinkedIn dorim s? ne asigur?m ?i de faptul c? reclamele noastre corespund interesului poten?ial al utilizatorilor.

(3) Dac? utilizatorii sunt membri ai platformei LinkedIn, LinkedIn poate asocia accesarea con?inuturilor ?i func?iilor men?ionate mai sus profilurilor de utilizator pe care le-a creat.

(4) LinkedIn este listat? ?n Scutul de Confiden?ialitate UE-SUA; consulta?i https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .

(5) Informa?ii suplimentare referitoare la LinkedIn sunt disponibile la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

(6) Dac? utilizatorii doresc s? se opun? reclamei legate de interesele lor plasate de serviciile de marketing LinkedIn, utilizatorii pot folosi posibilit??ile de setare ?i de Opt Out puse la dispozi?ie de LinkedIn: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out .

3.12 Transmiterea de buletine informative prin Inxmail

(1) Con?inutul buletinului informativ: Transmitem buletine informative, invita?ii precum ?i c?r?i albe prin e-mail (?n continuare ?buletin informativ”) numai cu consim??mantul destinatarului sau cu o permisiune legal?. Dac? ?n cadrul unei abon?ri la buletinul informativ con?inutul acestuia este rescris concret, acesta este decisiv privind consim??mantul utilizatorilor.

(2) Prestator de servicii de expediere: Expedierea buletinelor informative se face de c?tre Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Germania (denumit? ?n continuare ?prestator de servicii de expediere”). Dispozi?iile privind protec?ia datelor ale prestatorului de servicii de expediere pot fi consultate de c?tre utilizatori aici: https://www.inxmail.de/datenschutz .

(3) ?n afar? de aceasta, conform propriilor informa?ii, prestatorul de servicii de expediere poate folosi aceste date ?n form? pseudonim?, adic? f?r? asociere cu un utilizator, pentru optimizarea sau ?mbun?t??irea propriilor servicii, de ex. pentru optimizarea tehnic? a expedierii ?i reprezentarea buletinului informativ sau ?n scopuri statistice, pentru a determina din ce ??ri provin destinatarii. Prestatorul de servicii de expediere nu folose?te ?ns? datele destinatarilor buletinelor noastre informative pentru a le scrie direct sau pentru a le transmite unor ter?i.

(4) Anchete ?i analize statistice – Buletinele informative con?ine un a?a-numit ?semnalizator web”, adic? un fi?ier de dimensiunea unui pixel, care este accesat la deschiderea buletinului informativ de serverul prestatorului de servicii de expediere. ?n cadrul acestei acces?ri sunt ?nregistrate mai ?ntai informa?ii tehnice de la utilizatori, precum informa?ii referitoare la browser ?i sistem, precum ?i adresa IP ?i momentul acces?rii. Aceste informa?ii sunt folosite pentru ?mbun?t??irea tehnic? a serviciilor pe baza datelor tehnice sau a grupelor ?int? ?i a comportamentului de citire al acestora pe baza locurilor de accesare (care pot fi determinate cu ajutorul adresei IP) sau a momentelor de accesare. Anchetele statistice cuprind de asemenea constatarea dac? buletinele informative sunt deschise, cand sunt deschise ?i pe ce linkuri se d? clic. Aceste informa?ii pot fi asociate din punct de vedere tehnic destinatarilor individuali ai buletinelor informative, dar o analiz? a datelor cu caracter persona este totu?i dezactivat?, iar informa?iile cu privire la destinatarii buletinelor informative sunt evaluate doar ?n form? agregat?.

(5) Utilizarea prestatorului de servicii de expediere, realizarea de anchete ?i analize statistice precum ?i ?nregistrarea procedurii de abonare, se fac pe baza consim??mantului dvs. Interesul nostru este utilizarea unui sistem de buletin informativ u?or de utilizat pentru utilizatori ?i sigur, care serve?te atat intereselor noastre comerciale, dar corespunde ?i a?tept?rilor utilizatorilor.

(6) Double Opt In ?i ?nregistrarea: Abonarea la buletinul nostru informativ se face printr-o a?a-numit? procedur? de Double Opt In. Adic?, utilizatorii primesc ?n urma abon?rii un e-mail, ?n care sunt ruga?i s? confirme abonarea. Aceast? confirmare este necesar? pentru ca nimeni s? nu se poat? abona cu adrese de e-mail str?ine. Abon?rile la buletinul informativ sunt ?nregistrate, pentru a putea dovedi procesul de abonare conform cerin?elor legale. Acest lucru cuprinde salvarea momentului abon?rii ?i al confirm?rii, precum ?i adresa IP. De asemenea, sunt ?nregistrate modific?rile la datele de utilizator salvate la prestatorul de servicii de expediere.

(7) Reziliere/revocare: Utilizatorii pot rezilia oricand primirea buletinului nostru informativ, adic? ??i pot revoca consim??mantul. Utilizatorii pot g?si un link pentru rezilierea buletinului informativ la sfar?itul fiec?rui buletin informativ. Dac? utilizatorii au reziliat primirea buletinului informativ, datele cu caracter personal ale utilizatorilor prelucrate pentru expedierea acestuia sunt ?terse.

3.13 Microsoft Dynamics 365 Cloud pentru marketing

(1) Folosim sistem automatizat de marketing Microsoft Dynamics 365 Cloud pentru marketing al furnizorului Microsoft Corporation ( Microsoft Deutschland GmbH, Walter-Gropius-Stra?e 5, 80807 München) – denumit ?n continuare ?Microsoft”, pentru realizarea de ac?iuni de marketing ?n scopuri de analiz? precum ?i pentru abordarea clien?ilor ?i clien?ilor poten?iali specific? grupei ?int?. Prelucrarea datelor se face ?n cadrul Uniunii Europene.

(2) Folosim sistem mai ales pentru transmiterea de comunic?ri prin e-mail (de ex. ?n corela?ie cu punerea la dispozi?ie a unor desc?rc?ri), pentru gestionarea evenimentelor (de ex. gestionarea participan?ilor la manifest?ri) precum ?i pentru punerea a dispozi?ie de pagini de destina?ie ?i formulare de contact.

(3) Utilizarea furnizorului Microsoft ?i a sistemului de anchete ?i analize statistice precum ?i ?nregistrarea procedurii de abonare pentru comunicarea prin e-mail se fac pe baza consim??mantului cu privire la comunicarea prin e-mail prin intermediul Microsoft Dynamics 365 Cloud pentru marketing. Interesul nostru este utilizarea unui sistem u?or de utilizat pentru utilizatori ?i sigur, care serve?te atat intereselor noastre comerciale, dar corespunde ?i a?tept?rilor utilizatorilor.

(4) Componentele (de ex. formularele) sistemului ?ncorporate ?n oferta noastr? online folosesc a?a-numite ?module cookie” care sunt salvate pe calculatorul utilizatorilor ?i care permit o analizare de c?tre noi a utiliz?rii paginii web.
Sunt ?nregistrat mai ales urm?toarele informa?ii: id client, loca?ia geografic?, tipul de browser, durata vizitei ?i paginile accesate.

(5) Urm?rire pseudonimizat po?t? electronic?: Anchetele statistice cuprind de asemenea constatarea dac? buletinele informative sunt deschise, cand sunt deschise ?i pe ce linkuri se d? clic. Aceste informa?ii pot fi asociate din punct de vedere tehnic destinatarilor individuali ai buletinelor informative, dar o analiz? a datelor cu caracter persona este totu?i dezactivat?, iar informa?iile cu privire la destinatarii buletinelor informative sunt evaluate doar ?n form? pseudonim? ?i nu pot fi decodificate ?i asociate persoanelor individuale.

(6) Double Opt In ?i ?nregistrarea: Abonarea la buletinul nostru informativ se face printr-o a?a-numit? procedur? de Double Opt In. Adic?, utilizatorul prime?te ?n urma abon?rii un e-mail, ?n care este rugat s? confirme abonarea. Aceast? confirmare este necesar? pentru ca nimeni s? nu se poat? abona cu adrese de e-mail str?ine. Abon?rile la buletinul informativ sunt ?nregistrate, pentru a putea dovedi procesul de abonare conform cerin?elor legale. Acest lucru cuprinde salvarea momentului abon?rii ?i al confirm?rii, precum ?i adresa IP. De asemenea, sunt ?nregistrate modific?rile la datele de utilizator salvate la prestatorul de servicii de expediere.

(7) Reziliere/revocare: Utilizatorul poate rezilia oricand primirea buletinului nostru informativ, adic? ??i poate revoca consim??mantul. Utilizatorii pot g?si un link pentru rezilierea buletinului informativ la sfar?itul fiec?rui buletin informativ. Dac? utilizatorii au reziliat primirea buletinului informativ, datele cu caracter personal ale utilizatorilor prelucrate pentru expedierea acestuia sunt ?terse.

(8) Utilizatorii pot g?si informa?ii suplimentare cu privire la declara?ia de confiden?ialitate a Microsoft la https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

(9) Utilizatorii pot g?si informa?ii suplimentare cu privire la utilizarea de module cookie ?n corela?ie cu sistemul, la https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/customer-engagement/marketing/cookies .

4 Sisteme CRM

4.1 Microsoft Dynamics 365

(1) ?n unele loca?ii Heraeus folosim sistemul CRM ?Microsoft Dynamics 365”. Datele sunt prelucrate ?n centrul de calcul al grupului de firme Heraeus de c?tre Heraeus infosystems GmbH (denumit? ?n continuare ?HSY”).

(2) HSY folose?te datele utilizatorilor exclusiv pentru prelucrarea tehnic? a solicit?rilor ?i nu le transmite ter?ilor.

(3) Folosim sistem ?n special pentru gestionarea clien?ilor ?i persoanelor interesate (leads), pentru a putea prelucra mai repede ?i mai eficient solicit?rile utilizatorilor. Utilizarea acestui sistem se face pe baza interesului nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) lit. f RGPD.

4.2 Microsoft Dynamics 365 Cloud

(1) ?n unele loca?ii Heraeus folosim sistemul CRM ?Microsoft Dynamics 365 Cloud” al furnizorului Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SUA) – denumit ?n continuare ?Microsoft” – ca ?i serviciu Cloud; adic?, datele sunt prelucrate ?n centre de calcul la Microsoft.

(2) Microsoft este listat? ?n Scutul de Confiden?ialitate UE-SUA; consulta?i https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active .

(3) Microsoft folose?te datele utilizatorilor exclusiv pentru prelucrarea tehnic? a solicit?rilor ?i nu le transmite ter?ilor.

(4) Folosim sistem ?n special pentru gestionarea clien?ilor ?i persoanelor interesate (leads), pentru a putea prelucra mai repede ?i mai eficient solicit?rile utilizatorilor. Utilizarea acestui sistem se face pe baza interesului nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) lit. f RGPD.

(5) Utilizatorii pot g?si informa?ii suplimentare cu privire la declara?ia de confiden?ialitate a Microsoft la https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

4.3 Salesforce

(1) ?n unele loca?ii Heraeus folosim sistemul CRM ?Salesforce? al furnizorului Salesforce.com Germany GmbH (Erika-Mann-Str. 31, 80636 München, Germania) – denumit ?n continuare ?Salesforce” – ca ?i serviciu Cloud; adic?, datele sunt prelucrate ?n centre de calcul la Salesforce. Salesforce salveaz? datele cu caracter personal ?n principal ?n SUA.

(2) Salesforce este listat? ?n Scutul de Confiden?ialitate UE-SUA; consulta?i https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active .

(3) Salesforce folose?te datele utilizatorilor exclusiv pentru prelucrarea tehnic? a solicit?rilor.

(4) Folosim sistem ?n special pentru gestionarea clien?ilor ?i persoanelor interesate (leads), pentru a putea prelucra mai repede ?i mai eficient solicit?rile utilizatorilor. Utilizarea acestui sistem se face pe baza interesului nostru legitim, conform articolului 6 alineatul (1) lit. f RGPD.

(5) Utilizatorii pot g?si informa?ii suplimentare cu privire la declara?ia de confiden?ialitate a Salesforce la https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

5 Prezen?a online ?n re?ele sociale

(1) ?ntre?inem prezen?e online ?n cadrul re?elelor ?i platformelor sociale, pentru a putea comunica clien?ii, persoanele interesate ?i utilizatorii care sunt activi acolo ?i pentru a putea informa utilizatorii acolo cu privire la serviciile noastre.

(2) Atragem aten?ia asupra faptului c? datele utilizatorilor pot fi prelucrate ?n afara spa?iului Uniunii Europene ?i al Elve?iei. Astfel pot ap?rea riscuri pentru utilizatori, deoarece astfel ar putea fi de ex. ?ngreunat? exercitarea drepturilor utilizatorilor. ?n ceea ce prive?te furnizorii din SUA care sunt lista?i ?n Scutul de Confiden?ialitate UE-SUA, atragem aten?ia asupra faptului c? ace?tia se oblig? s? respecte standardele UE ?i ale Confedera?iei Elve?iene privind standardele de protec?ie a datelor.

(3) ?n plus, datele utilizatorilor sunt prelucrate, de regul?, ?n scopuri de marketing ?i publicitate. Astfel, de ex. din comportamentul utilizatorilor ?i din interesele utilizatorilor care rezult? din acesta pot fi create profiluri de utilizator. Profilurile de utilizator pot fi folosite, la randul lor, pentru a plasa de ex. reclame ?n cadrul ?i ?n afara platformelor, care se presupune c? corespund intereselor utilizatorilor. ?n aceste scopuri, de regul?, sunt salvate module cookie pe calculatoarele utilizatorilor, ?n care se salveaz? comportamentul la utilizare ?i interesele utilizatorilor. ?n afar? de aceasta, ?n profilurile de utilizator pot fi salvate ?i date independente de dispozitivele folosite de utilizatori (mai ales dac? utilizatorii sunt membri ai platformelor respective ?i sunt autentificate pe acestea).

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal al utilizatorilor se face pe baza intereselor noastre legitime asupra unei inform?ri efective a utilizatorilor ?i a unei comunic?ri efective cu utilizatorii. Dac? utilizatorilor li se cere de c?tre furnizorii respectivi consim??mantul cu privire la prelucrarea datelor (adic? exprimarea acordului de ex. prin bifarea unei c?su?e de control sau confirmarea unui buton), temeiul juridic al prelucr?rii este acordul.

(5) Pentru o reprezentare detaliat? a prelucr?rilor men?ionate ?n aceast? sec?iune ?i a modalit??ilor de opozi?ie, facem referire la informa?iile cu link ale furnizorilor:

(6) De asemenea, ?n cazul solicit?rilor de informa?ii ?i a exercit?rii de drepturi ale utilizatorilor atragem aten?ia asupra faptului s? acestea pot fi exercitate cel mai eficient la furnizori. Doar furnizorii au acces la datele utilizatorilor ?i pot lua direct m?suri corespunz?toare ?i pot oferi informa?ii. Dac? totu?i utilizatorul are nevoie de ajutor, utilizatorii ni se pot adresa nou?.

6 Desf??urarea de webinarii

(1) Un webinar este comparabil cu un seminar fa?? ?n fa?? ?i se desf??oar? pe internet cu suport pe computer / software.

(2) Heraeus folose?te programul software GoToWebinar de la LogMeIn Ireland Limited pentru a procesa webinariile cu clien?i (persoan? ?mputernicit? de operator). Ca parte a ?nregistr?rii ?n infrastructura LogMeIn (Bloodstone Building Block C70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Irlanda), sunt colectate / stocate date cu caracter personal.

(3) Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor ?l constituie articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protec?ia datelor. Prelucrarea datelor de c?tre LogMeIn (?n calitate de persoan? ?mputernicit? de operator) se bazeaz? pe articolul 28 din Regulamentul general privind protec?ia datelor. Datele sunt prelucrate ?n cadrul legal permis ?n Germania, Uniunea European? ?i SUA.

Pentru prelucrarea datelor ?n SUA a fost stabilit un nivel adecvat de protec?ie prin acceptarea clauzelor contractuale standard EU. V? rug?m s? re?ine?i ?i regulamentul LogMeIn privind protec?ia datelor: https://www.logmeininc.com/gdpr/gdpr-compliance

(4) Pentru implementarea webinarului legat de comand?, transmitem datele dvs. de ?nregistrare sau de client c?tre LogMeIn, Inc. ?n acest scop sunt necesare urm?toarele date: prenumele, numele de familie, denumirea companiei, codul po?tal, adresa de e-mail, num?rul de telefon (op?ional).

(5) Datele sunt transferate printr-o conexiune SSL criptat?.

(6) O conexiune criptat? va fi stabilit? ?ntre dvs. ?i organizatorul webinarului.

(7) Pute?i termina oricand sesiunea prin simpla ?nchidere a ferestrei de browser sau prin ie?irea din program sau aplica?ie. Atunci cand persoana dvs. de contact termin? sesiunea, participarea dvs. la sesiune este automat ?ncheiat?.

7 Modific?ri ale declara?iei de confiden?ialitate

(1) Ne rezerv?m dreptul de a modifica declara?ia de confiden?ialitate, pentru a o adapta la situa?ii juridice modificate, sau ?n caz de modific?ri ale serviciului, precum ?i prelucr?rii datelor. Acest lucru este valabil ?ns? numai cu privire la declara?ii referitoare la prelucrarea datelor.

(2) Dac? este necesar consim??mantul utilizatorilor sau dac? p?r?i componente ale declara?iei de confiden?ialitate con?in reglement?ri ale rela?iei contractuale cu utilizatorii, modific?rile se fac numai cu acord utilizatorilor.

(3) Utilizatorii sunt ruga?i s? se informeze periodic cu privire la con?inutul declara?iei de confiden?ialitate.

Versiunea: 24.04.2020